WŁADZE I STATUT KLUBU

Zarząd Klubu:

Tomasz Kubala – prezes zarządu
Przemysław Bonusiak – wiceprezes zarządu
Zbigniew Kiszka – członek zarządu
Mariusz Skwark – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Adrianna Broda – przewodnicząca komisji
Damian Czekaj – członek komisji
Michał Zachariasz – członek komisji

STATUT
STOWARZYSZENIA MTB PRESSING TEAM

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MTB PRESSING TEAM, zwane dalej Klubem, jest stowarzyszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu rozpowszechniania i rozwoju sportu.
§ 2
 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może działać poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Klubu jest miasto Jastrzębie Zdrój.
§ 3
 1. Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie: Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1393)  oraz niniejszego statutu.
 2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Klub prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a pochodzące z niej dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. Przedmiot działalności jest następujący:

  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

  93.12.Z Działalność klubów sportowych
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
§ 4
 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Zarządu Klubu.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 5
 1. Klub realizuje swoje cele między innymi poprzez:

  1) Organizację zawodów kolarskich
  2) Organizację wspólnych treningów
  3) Wspieranie inicjatywy budowy jastrzębskich ścieżek rowerowych
  4) Organizowanie wspólnych wyjazdów na zawody i imprezy kolarskie
  5) Organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych dla członków Klubu
  6) Uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych organizowanych w kraju i zagranicą
  7) Wspieranie organizacji imprez kolarskich na terenie miasta i województwa a także poza nimi
  8) Organizowanie sympozjów i konferencji
  9) Działania marketingowe i promocyjne
  10) Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej
  11) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze
  12) Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu
§ 6
 1. Działalność statutowa klubu jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

  93.12.Z Działalność klubów sportowych
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
§ 7
 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8
 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

  1) Zwyczajnych
  2) Wspierających
  3) Honorowych
§ 9
 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obcokrajowiec – także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 16 lat, złożył deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków stowarzyszenia, oraz uiścił obowiązujące opłaty członkowskie.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Nie mają oni jednak prawa wyborczego.
 3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo do głosowania po ukończeniu 16 roku życia.
§ 10
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 9 ust. 2 i 3 niniejszego statutu
  2) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
  3) Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub
  4) Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu
  5) Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu
§ 11
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:

  a) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego
  b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu
  c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu
§ 12
 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
§ 13
 1. Do obowiązków członków Klubu należy:

  1) Czynny udział w działalności Klubu
  2) Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu
  3) Godne reprezentowanie barw Klubu
  4) Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, z wyjątkiem członków honorowych
§ 14
 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

  1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
  2) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  a) umyślnego naruszenia postanowień statutu
  b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu
  c) nie opłacania składek członkowskich przez okres powyżej 12 miesięcy
  d) działania na szkodę klubu
  3) Skreślenie z listy członków na podstawie § 25 pkt 1, ppkt 4)
  4) Rozwiązanie Klubu

 2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o skreśleniu z listy członków jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 15
 1. Władzami Klubu są:

  1) Walne Zebranie Członków Klubu
  2) Zarząd
  3) Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 16
 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

  1) Z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu
  2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3) Na wniosek ponad połowy ogółu członków

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie może nastąpić w formie ogłoszenia na klubowych stronach portalu społecznościowego.
§ 17
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

  1) Uchwalanie głównych kierunków i programów działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej Klubu
  2) Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  3) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  4) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
  5) Wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu
  7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
  8) Powoływanie sekcji Klubu
  9) Ustalanie wysokości składek członkowskich
  10) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych podmiotów
  11) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka

 2. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.
§ 18
 1. Zarząd Klubu składa się z 4 – 6 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie.
 2. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu Członków Klubu na następujących zasadach:

  1) Kandydaci na Prezesa zgłaszani są przez członków Stowarzyszenia
  2) Prezes wybierany jest w głosowaniu tajnym
  3) Prezes proponuje kandydatów na członków Zarządu, którzy zatwierdzani są przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym
  4) Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie Stowarzyszenia
  5) Głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów
  6) Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące

 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 60% Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 19
 1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

  1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
  2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu
  3) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
  4) Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
  5) Przyjmowanie i skreślanie członków
  6) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
  7) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
  8) Składanie sprawozdań z działalności Klubu
  9) Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu
  10) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu
  11) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu wynikających ze statutu
§ 20
 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób na szkodę Klubu i przez to stracił zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 3. Członkowie zarządu działają społecznie bez wynagrodzenia.
 4. Funkcji członka zarządu nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Zarząd Klubu w razie potrzeby może obradować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w trybie on-line.
§ 21
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 4. Uchwały podjęte przez Komisję Rewizyjną zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  1) Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
  2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
  3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
  4) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
  5) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu

 6. Członków komisji rewizyjnej obowiązują następujące zasady:

  1) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
§ 22
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
§ 23
 1. W przypadku powstanie wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia nowych członków spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób uzupełnionych nie może przekroczyć 2 członków Klubu pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 24
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§ 25
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

  1) Upomnienia
  2) Nagany
  3) Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
  4) Skreślenia z listy członków

 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 26
 1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Zabrania się:

  1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  2) Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  3) Wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
  4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
§ 27
 1. Na fundusze Klubu składają się:

  1) Wpisowe i składki członkowskie
  2) Darowizny
  3) Dotacje
  4) Dochody z majątku
  5) Inne wpływy
§ 28
 1. Do reprezentowania klubu na zewnątrz oraz dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29
 1. Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
§ 30
 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.